Samfunnsøkonomi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
FISK2552.jpg

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi er et treårig studium som gir studentene solid kjennskap til de grunnleggende delene av teoretisk-økonomisk analyse og setter dem i stand til å anvende denne analysen på samfunnsøkonomiske problemstillinger. Studiet gir grunnleggende kjennskap til hvordan en foretar økonomiske avveininger. Det bidrar derfor til å styrke studentenes evne til å foreta utredninger der økonomiske aspekter er viktige. Samfunnsøkonomi tar opp problemstillinger som spenner fra sammenhengen mellom arbeidsløshet og prisstigning, til spørsmål om hva som er «riktig» billettpris på bussen.

Facts

Duration:3 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i samfunnsøkonomi.
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Application deadline:15 april
Application code:186 898
Apply

Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi er et studie om samspillet mellom økonomi og samfunnet. Studieprogrammet gir kunnskap om samfunnsøkonomiske teorier og metoder, og setter studentene i stand til å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger. Kandidatene vil få bred kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for samfunnsøkonomi. Som samfunnsøkonom er det ikke nok å forstå et problem, en må også vise hvordan politikere eller andre beslutningstakere kan komme ut av problemet.

De to første årene av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi består i hovedsak av samfunnsøkonomiske emner. I tredje studieår kan studentene velge mellom å ta en samfunnsøkonomisk emnegruppe ved campus i Tromsø, eller dra på et utvekslingsopphold i utlandet eller velge 60 studiepoeng med valgfrie emner.

 

Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi gir kunnskap om teoretisk-økonomisk analyse, og setter studentene i stand til å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger. Kandidatene vil få bred kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for samfunnsøkonomi. Som samfunnsøkonom er det ikke nok å forstå et problem, en må også vise hvordan politikere eller andre beslutningstakere kan komme ut av problemet.

Kunnskap

En bachelor i samfunnsøkonomi har:

 • bred og oppdatert kunnskap om relevante samfunnsøkonomiske teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.
 • grunnleggende kunnskaper innen produksjon og sysselsetting, inntektsfordeling og prisdannelse, forbruk og sparing, energispørsmål og miljøproblemer, næringsøkonomisk analyse, økonomisk politikk og internasjonal handel.
 • kompetanse om hvordan en virksomhet kan tilpasse seg ulike konkurransesituasjoner og samfunnsøkonomiske rammebetingelser.

 Ferdigheter

En bachelor i samfunnsøkonomi kan:

 • gjennomføre grunnleggende analyser av konsumentenes atferd og etterspørselsforhold, produksjonsteori og markedsforhold som frikonkurranse og monopol.
 • Gjennomføre grunnleggende analysere ulike faktorer i et lands økonomi, herunder arbeidsmarkedet, utenriksøkonomien, finans- og pengepolitikk.
 • innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av samfunnsøkonomiske problemstillinger og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.

Generell kompetanse

En bachelor i samfunnsøkonomi kan:

 • vurdere samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger og til å handle innenfor juridiske og etiske rammer.
 • planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver, gjøre selvstendige vurderinger innenfor de samfunnsøkonomiske fagområdene, og slik sett bidra til utvikling av virksomheten.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Handelshøgskolen (HHT) ved UiT ønsker å gjøre oppmerksom på at matematisk analyse er en viktig del av bachelorgraden i samfunnsøkonomi. HHT anbefaler at du har minst R1/S1 + S2 eller tilsvarende fra videregående skole før en starter på studiet.


Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Antall studieplasser: 30. Studiet er adgangsregulert.

Alle studenter som var kvalifisert for opptak til programmet fikk studieplass.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

 • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang.
 • Kunnskap i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur.
 • Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg norsk litteratur.
 • Kunnskap i matematikk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet.
Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, seminar, essayskriving, veiledning og arbeid med prosjektoppgaver.

Undervisningen i de enkelte emner som inngår i studieprogrammet gis hovedsakelig på norsk. Enkelte emner kan gis på engelsk, dette vil være spesifisert i emnebeskrivelsen. Faglitteratur vil være på norsk eller engelsk.

Med samfunnsøkonomi kan du jobbe både innen offentlig forvaltning og i det private næringsliv. Arbeidsmarkedet for samfunnsøkonomer har tradisjonelt vært godt. De tre arbeidsplassene med flest samfunnsøkonomer her til lands er Finansdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank.
Studiet gir grunnlag for å fortsette på masterstudiet i samfunnsøkonomi/Economics. Avhengig av profileringsretning eller valgemner i bachelorstudiet, kan studiet også bygges på med masterstudier i bedriftsøkonomi eller andre samfunnsfag. Forutsetning for å kunne ta emnet SOK-3060 Videregående finans på masterstudiet er BED-2020 Investering og finansiering eller tilsvarende kurs i finans.

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE »

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.Se filmen

Film: Nikolai Schirmer, August Schirmer, Simon Øverås og Christian Gamst Helgesen. Musikk: Cazadores - Islands.Hva sier tidligere studenter og hva gjør de nå?

Kia Johanna Uuskartano

Bachelor og master i samfunnsøkonomi

Jeg jobber for tiden i Norges sjømatråd. Jeg startet i Norges sjømatråd høsten 2013 i en internship stilling, men jobber nå fast her som systemutvikler/analytiker. Jeg jobber hovedsakelig med markedsinformasjon og statistikk. Blant annet jobber jeg nå med et prosjekt der vi utvikler nye systemer for markedsinformasjon og statistikk ut mot sjømatnæringen.

Jeg kommer opprinnelig fra Finland, men flyttet til Norge i 2007. Etter å ha jobbet her i nord et år ville jeg gjerne studere, og da ble HHT et naturlig valg for meg. Jeg synes HHT har et bra utvalg av studieretninger innenfor økonomi.

Jeg trivdes veldig godt ved HHT. Jeg følte at kontakten mellom foreleserne og studentene var bra, og fikk god hjelp med både veiledning og spørsmål som dukket opp i løpet av studietiden. Jeg var også involvert i studentorganisasjoner i løpet av min tid ved HHT og opplevde at jeg fikk mye igjen for dette.
Contact
Tore-Jørgensen-Bredde-180px-

Tore Kanck-Jørgensen


Studieleder
Phone: +4777646828 tore.jorgensen@uit.no


Bli student ved UiT!