Fysikk - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Fysikk-bachelor-Studiekatalog-380px-

Fysikk danner grunnlaget for den teknologiske utviklinga og former framtida. Overalt møter du avansert teknisk utstyr som er basert på kunnskap om fysikk. Fysikere jobber også med undersøkelse og forståelse av naturfenomener. I studiet lærer du grunnleggende fysikk, de nødvendige matematiske verktøy og de vitenskapelige metodene som tas i bruk i forskning på naturen og utvikling av teknologi.

Facts

Duration:3 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i fysikk
Admission requirements:Generell studiekompetanse + REALR2
Application deadline:15. april
Application code:186 857
Apply

Studiet gir en utdanning i grunnleggende fysikk og de vitenskapelige metodene som tas i bruk i forskning på naturen og utvikling av teknologi. Studiet starter med en solid matematisk basis og grunnleggende fag i mekanikk, elektromagnetisme, kvantemekanikk, og statistisk fysikk og termodynamikk.

I tillegg til grunnleggende fag har studiet en profil rettet mot instituttets forskningsaktiviteter innen sensorteknologi, maskinlæring og statistikk, energi og klima, jordobservasjon, og romfysikk. Mot slutten av studiet velger du spesialisering som vil danne grunnlag for valg av studieretning på mastergradsnivå.

Studiet er bygget opp av små moduler som kalles emner. Hvert semester tar en normalt tre slike emner. Studiet består av fysikkemner som tilsvarer til sammen ett og et halvt års studium og emner i matematikk og statistikk som tilsvarer nesten ett års studium. Examen philisophicum og et emne hvor en lærer å bruke programmering til å løse fysikk- og matematikkproblemer er også obligatorisk. Resten av studiet er valgemner som velges blant en rekke emner i realfag, mens to emner kan velges fritt blant emner på universitetet. En oversikt over studiets oppbygging finner du tabellen under og anbefalte valgfag finner du i studieplanen nederst på siden.

Det første semesteret arrangeres det et obligatorisk oppstartsseminar for nye studenter ved Andøya rakettskytefelt.

Kunnskaper - Kandidaten:

 • har en solid bakgrunn i fysikk og matematikk
 • har kjennskap til vitenskapelige metoder i matematikk, statistikk og fysikk

Ferdigheter - Kandidaten:

 • kan beskrive og forklare de fundamentale lover i naturen
 • kan anvende teori og fagkunnskap til problemløsning
 • kan bruke vitenskapelige måleinstrumenter
 • kan bruke programmeringsverktøy
 • kan lage matematiske formuleringer av fysiske lover og problemstillinger

Generell kompetanse - Kandidaten:

 • viser gode arbeidsvaner, følger etiske retningslinjer og er i stand til å fortsette en karriere innen næringslivet, offentlige etater eller fortsette utdanningen mot en mastergrad i fysikk

Opptakskravet er Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2


Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Studiet er uten adgangsregulering og åpent for alle kvalifiserte søkere.

Undervisningen bygger på forkunnskaper i matematikk og fysikk tilsvarende programfagene Matematikk R2 og Fysikk 2 fra videregående skole. Søkere som kun har Fysikk 1 fra videregående skole vil tilbys fleksible undervisningsressurser for å kompensere for manglende forkunnskaper.

Studieprogrammet har opptak hver høst med søknadsfrist 15. april. Søknaden sendes elektronisk til Samordna opptak. Søknadskoden er 186 857. For å kunne søke gjennom Samordna opptak trenger du elektronisk ID. Husk at du må skaffe deg nødvendige koder eller kort i god tid før søknadsfristen.

Søkere som har høyere utdanning fra andre læresteder kan søke innpassing av ekstern utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. Hvis innpassingen resulterer i kortere studietid vil det gjøres justeringer i individuell utdanningsplan.

Studieprogrammet tilbyr et variert undervisningsopplegg. Fag i studieprogrammet har forelesninger, hvor teori og faglige tema gjennomgås, og øvelser, med løsning av oppgaver der problemstillinger i fagstoffet diskuteres. Undervisningen kan også bestå av laboratoriearbeid, feltarbeid, pc-lab eller kombinasjoner av disse.

I bachelorstudiet kan det etter forespørsel inngå en prosjektoppgave hvor det gis individuell veiledning av instituttets vitenskapelig ansatte, eventuelt i samarbeid med ekstern bedrift eller institusjon etter avtale.

Eksamensform varierer, men består som regel av en avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med en hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av emnene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver godkjent for tilgang til eksamen.

Bachelorstudiet i fysikk er et norskspråklig studieprogram. Undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk i de fleste obligatoriske emner, men pensumlitteraturen er likevel ofte på engelsk.

For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk og for å integrere internasjonale studenter i studentmiljøet, vil valgemner på 2000-nivå ofte være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her være på engelsk, men du kan velge å besvare eksamen på norsk/skandinavisk.

Utdanningen gir brede kunnskaper innen fysikk og matematikk, som betyr at du lett kan tilegne deg spesialiserte kunnskaper i ulike sammenhenger og som vil gjøre deg kvalifisert for jobber innenfor mange områder. Du lærer å analysere data som kan brukes til å løse problemer for eksempel innen oljeleting, fornybar energi, jordobservasjon eller romfysikk. Din fysiske og matematiske forståelse kan du benytte til å løse klimautfordringer, forske med bruk av avansert radar og raketter eller utvikle medisinsk teknologisk utstyr.

Analytisk tenkning kan du også benytte til strategi, forvaltning og administrasjon. Kombinerer du bachelorstudiet i fysikk med praktisk-pedagogisk utdanning blir du kvalifisert for lærerstilling i skoleverket.
Bachelorstudiet i fysikk kvalifiserer for opptak til det 2-årige mastergradsprogrammet i fysikk ved UiT Norges arktiske universitet, dersom gjennomsnittskarakteren er C eller bedre. Graden gir også adgang til fysikkstudier på tilsvarende nivå andre steder, også internasjonalt.

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Vi har fagspesifikke avtaler med Aberystwyth University i Wales og Saskatcewan i Canada.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard er også mulig.

Emnene som planlegges gjennomført ved utveksling må forhåndsgodkjennes av instituttet. Utvekslingsopphold anbefales gjennomført i siste studieår, men kan ved tilpasninger i utdanningsplanen gjennomføres på annet tidspunkt.

Mer informasjon om utveksling finnes her.Andre fysikkstudier ved UiT
Vi tilbyr også tre sivilingeniørstudier i fysikk:

Anvendt fysikk og matematikk

Romfysikk

Energi, klima og miljø

og mastergrad i fysikk

 

 Bli kjent med fysikkstudentene på Facebook

Fysikkforeninga MomentumHva kan du bli?
Utdannelse i i fysikk ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet gir spennende jobbmuligheter.

Les hva tidligere studenter sier.Contact
Kirsti Merete Johannessen .jpg

Kirsti Merete Johannessen


Førstekonsulent / Administrasjon
Phone: +4777645150 kirsti.merete.johannessen@uit.no

Bli student ved UiT!Related professions