Automasjon, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei)

Duration: 3 År

Photo: Frida Xiang Nordås Årsandøy
Photo: Frida Xiang Nordås Årsandøy

Automasjon, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei)

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Kunne du tenke deg å utvikle smarte løsninger som utfører oppgaver helt av seg selv? Liker du å jobbe med data, teknisk utstyr, programmering og elektronikk? Automasjonsingeniørens viktigste oppgave er å automatisere arbeidsoppgaver slik at disse kan utføres raskere, sikrere, billigere og mer nøyaktig enn det vi selv er i stand til. Automasjon er et veldig spennende, og ikke minst morsomt studium, der du lærer å designe, konstruere, programmere og drifte automatiske systemer og anlegg.

Questions about the study
2017-03-01 19.50.46 - Copy.jpg
Ersdal, Anne Mai

Førsteamanuensis


Se video

Automasjon handler om å utvikle systemer for datainnsamling og overvåking og styring av fysiske prosesser og systemer. Sentrale fagfelt er måleteknikk, mikrokontrollere og elektronikk, datakommunikasjon og dataprogrammering, samt styrings- og reguleringsteknikk. 
Som automasjonsingeniør kan du få mange spennende jobber innen alle typer industri som produksjonsbedrifter, prosessanlegg og offshore eller med jobbe utvikling, design og konstruksjon f.eks. med droner og ROV, bygg-automasjon, autonome farkoster med mer.

Du får innsikt i:

 • Industriell automasjon som overvåking og styring av produksjon, roboter etc.
 • Datasystemer og utvikling av applikasjoner og integrerte (embedded) systemer.
 • Matematisk modellering av fysiske system.
 • Anvendelse og styring av droner.
 • Prosessteknikk og prosessautomasjon.

Studiet kvalifiserer til opptak på ulike mastergrader.

Kunnskap

K1

Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning innen automasjon som systemforståelse, systemutvikling, og prinsipper for automatiserte systemer. Fordypningen omfatter mikrokontrollere og embedded system, reguleringsteknikk, styring og applikasjonsutvikling. Dette inkluderer kunnskap om

 • Programmering (C, Matlab, Pyton og C#)
 • Databaser og webapplikasjoner
 • Industriell datakommunikasjon
 • Elektronikk
 • PLS og datainnsamling

Videre har kandidaten kunnskaper om problemløsning, modellering av systemer, programvareutvikling og prinsipper for oppbygning av SDanlegg

K2

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen matematikk, fysikk og kjemi, samt samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i automatiseringsteknisk problemløsning

K3

Kandidaten kunnskap om teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet og formålet og konsekvenser av bruk av automatisering i et samfunnsperspektiv

K4

Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet, samt relevante metoder og arbeidsmåter

K5

Kan utvikle seg videre og oppdatere sin kunnskap innenfor automasjonsfaget, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

F1

Kandidaten kan anvende kunnskap og resultater fra tidligere forskningsog utviklingsprosjekter til å løse tekniske teoretiske og praktiske problem knyttet til automatisering. Dette være seg automatisering av prosessanlegg eller konstruere mindre, innebygde system.

F2

Kandidaten har ingeniørfaglige datatekniske ferdigheter, kan arbeide på laboratorier og behersker målemetoder, feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare. Dette inkluderer:

 • Bruke sensorer loggeutstyr til innsamling av måledata
 • Forstå ulike protokoller og fysiske standarder innen datakommunikasjon til å kople sammen utstyr og etterspørre måle- og logge-data
 • Anvende programmeringsverktøy og programvare for datainnsamling, prosessovervåking og styring
 • Anvende programvare for og systemmodellering og simulering

F3

Kandidaten kan anvende kunnskap til å identifisere og analysere problem og se muligheter for hvordan automatisering kan anvendes for å forenkle arbeidsoppgaver, øke produktivitet og forbedre sikkerhet

F4

Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette både skriftlig og muntlig, slik at det belyser en problemstilling

F5

Kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling, kvalitetssikring og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger som omhandler automasjon

Generell kompetanse

G1

Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger relatert til automatisering og kan sette disse i et etisk og et livsløpsperspektiv.

G2

Kandidaten kan formidle automasjonsfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre betydning og konsekvenser av automatiseringen

G3

Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse egen faglig utøvelse til den aktuelle arbeidssituasjon.

G4

Kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Studiet kvalifiserer for et bredt spekter av jobber i ulike landbaserte firmaer og industri, men også innen offshorenæringen.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester
3. semester
AUT-2507 Elektriske maskiner og skjemateknikk 5 sp
AUT-2505 Prosessteknikk for automasjon 5 sp
4. semester
AUT-2604 Lineære systemer
5. semester
AUT-2801 Reguleringsteknikk 5 sp
AUT-2605 Databaser 5 sp
AUT-2800 Objektorientert programmering og webutvikling
Øvrige valgfri emner
6. semester
Y-vei
Y-vei 1. semester
Y-vei 2. semester
Y-vei 3. semester
Y-vei 4. semester
AUT-2604 Lineære systemer
Y-vei 5. semester
AUT-2801 Reguleringsteknikk (5 stp)
AUT-2605 Databaser (5 stp)
AUT-2800 Objektorientert programmering og webutvikling
Y-vei 6. semester

Opptakskrav ordinært løp:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 (HING)

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:
- generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
- bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
- 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Opptakskrav Y-vei:

Søkere med yrkesfaglig utdanning (VG1 og VG2) som har relevant fagbrev og minimum 12 måneder relevant praksis, kan søke opptak via Y-veien Søkerne rangeres etter karakterpoeng fra Vg1 og Vg2.

Følgende fagbrev kan godkjennes:

 • Automatiker
 • Avionikker
 • Dataelektroniker
 • Elektriker
 • Elektroreparatør
 • Energimontør
 • Heismontør
 • Produksjonselektroniker
 • Romteknolog
 • Serviceelektroniker
 • Signalmontør
 • Tavlemontør
 • Telekommunikasjonsmontør
 • Togelektriker
 • Vikler
 • Andre fagbrev kan også være reøevant.

For søkere uten generell studiekompetanse eller som mangler fordypning i matematikk og fysikk, se Forkurs for ingeniørutdanningen eller Realfagskurs

 • Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.Kravet til fordypning i matematikk og fysikk må uansett dokumenteres. Søknadsfrist er da 1. mars.

Studiet er adgangsregulert.

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For ingeniør i automatiseringsteknikk regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

Arbeid innen installasjon, drift og vedlikehold av styrings- og overvåkingsanlegg (automasjonsanlegg), elektriske anlegg (sterk og svakstrøm) og datanett/telekommunikasjon. Fagarbeidere (med fullført teknisk skole) innen disse arbeidsfeltene rangeres høyere enn lærlinger/hjelpearbeidere. Utdanning/kurs innen elektronikk, elektroteknikk og automasjon.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk R1+R2 (3MX fra Reform -94)
 • Fysikk 1 (2FY fra Reform -94)

 Andre veier til opptak:
- Forkurs for ingeniørutdanning. (Narvik, Alta, Bodø,Tromsø)
- Forkurs i realfag. (Narvik, Alta, Bodø,Tromsø)
- Y-vei for søkere med fagbrev (Tromsø)

Studiet tilbys som:

 • Ordinært 3-årig løp i Tromsø - søknadskode: 186 017 (Samordna opptak) (Søknadsfrist 15. April)
 • Y-vei, 3-årig løp i Tromsø - søknadskode: 4019 (lokalt opptak) (Søknadsfrist 15. April)

Undervisningen baserer seg på forelesninger, selvstendige øvingsoppgaver, gruppeoppgaver, laboratoriearbeid, simuleringsprogram og større prosjekter. Vurdering av studentenes prestasjoner skal foretas på en slik måte at en på et mest mulig sikkert grunnlag tester om studentene har tilegnet seg kunnskapen og kompetansen som er skissert i målsettingene for ingeniørutdanning. Faglige prestasjoner vurderes enten med bokstavkarakterer eller som bestått / ikke-bestått. For en rekke emner må et visst antall obligatoriske øvinger være godkjent før en får gå opp til avsluttende eksamen. Informasjon om eksamensform for de enkelte fagene er gitt i fagplanen.

Bachelorgrad i automasjon er tilstrekkelig grunnlag for videre masterstudier i relaterte fagområder. Dette tilpasses i hvert tilfelle, det vil si at valgfag i for eksempel matematikk kan være nødvendig. Instituttet tilbyr for eksempel teknologi og sikkerhet i nordområdene, mens Institutt for fysikk og teknologi tilbyr master i blant annet Anvendt fysikk og matematikk.

Studiet kvalifiserer også for opptak til Master i teknologi - Elektroteknikk ved IVT fakultetet i Narvik under forutsetning av dokumentert minimum 30 studiepoeng matematikk-/statistikkemner. For å få benytte graden 'sivilingeniør' er også kunnskaper i fysikk (7,5-10 studiepoeng) på høyere nivå et krav.

Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ta utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte internasjonal koordinator.