Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Foto: Kystvakta

Ønsker du å bidra til at samfunnet blir et tryggere sted for mennesker og miljø? Dette er et samfunnsfaglig studium som gir deg innsikt i hvordan man kartlegger og håndterer risiko og sårbarhet i samfunnet. Slik kan du være med å forebygge ulykker, sikre kritiske samfunnsfunksjoner og håndtere kriser.

Facts

Duration:3 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i samfunnssikkerhet og miljø
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:186 877
Apply
Nasjonalt og internasjonalt ser vi økt fokus på sikkerhet, beredskap og miljøutfordringer. Dette har skapt et behov for styring av fagkunnskapen på disse saksfeltene både i offentlig sektor og næringslivet.

Studiet i Samfunnssikkerhet og miljø gir blant annet kunnskap om forvaltningsstrategi, samfunnsplanlegging, miljøforvaltning, sikkerhet i nordområdene, Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og krisehåndtering. Målet er å lære hvordan man kan styrke beredskapen og ivareta sikkerheten i samfunnet, samt forebygge og ikke minst håndtere eventuelle kriser. Studiet gir kunnskap om sikkerhet og miljø i samfunnsinstitusjoner, bedrifter, kommuner og andre former for offentlig og privat beredskap og virksomhet.

Kunnskap

 • LUK1: Kandidaten har god innsikt i teorier og problemstillinger innenfor sikkerhet, beredskap og miljøutfordringer med særskilt vekt på nordområdene. Kandidaten har kunnskap om metoder og analytiske tilnærminger som verktøy for vurdering av risiko, sårbarhet og bærekraft.
 • LUK2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om samfunnsvitenskapelig metode. Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen eget fagområde.
 • LUK3: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor eget fagområde, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.
 • LUK4: Kandidaten har kunnskap om risikosamfunnet og utvikling av samfunnssikkerhet som fagområde. Kandidaten har god innsikt i disse fagenes rolle for utviklingen i nordområdene, Norge og det internasjonale samfunn.

Ferdigheter

 • LUF1: Kandidaten kan foreta begrunnede valg på bakgrunn av faglig kunnskap og relevant forskning innenfor Samfunnssikkerhet og miljø. Kandidaten kan anvende metoder og analytiske tilnærminger for å belyse praktiske og teoretiske problem-stillinger innenfor faget.
 • LUF2: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • LUF3: Kandidaten kan innhente og anvende informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • LUF4: Kandidaten kan beherske relevante faglige analytiske tilnærminger og fagterminologi

Generell kompetanse

 • LUG1: Kandidaten kan reflektere over egen rolle som fagperson i prosesser ulike interesser og etiske avveininger gjør seg gjeldende.
 • LUG2: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og vitenskapelige retningslinjer.
 • LUG3: Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • LUG4: Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • LUG5: Kandidaten kjenner til vitenskapelig og teknologisk nytenkning innenfor samfunnssikkerhet og miljø, og hvordan dette påvirker samfunnsutviklingen.

 

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For samfunnssikkerhet og miljø regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Erfaring innenfor industri, administrasjon og organisasjonsarbeid.
 • Utdanning og kurs innenfor administrasjon, helse, miljø og sikkerhet, organisasjonsarbeid og tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet har 45 studieplasser og er adgangsregulert.
Ved opptak høst 2016 ble alle kvalifiserte tilbudt plass.

Studiet består av forelesninger, prosjektarbeid, seminarer og selvstudier. Det avsluttes med en bacheloroppgave som i de fleste tilfeller gjennomføres i samarbeid med kommuner, institusjoner og bedrifter i landsdelen. Eksamensformer, se studieplanen for Samfunnssikkerhet og miljø.
Bachelorprogrammet i samfunnssikkerhet og miljø gir allsidige yrkesmuligheter innenfor et bredt spekter av virksomheter. Du kan jobbe med helse, miljø og sikkerhet i et entreprenørfirma, et flyselskap eller på et sykehus. Du kan være beredskapsrådgiver for en kommune, hos Fylkesmannen eller i et oljeselskap. Du kan organisere øvelser i Forsvaret eller forske på dem ved et universitet. Du kan arbeide i brannvesenet eller politiet, for eksempel i forhold til skadestedsledelse, samarbeid mellom etater og på tvers av distrikter. Når den neste influensaepidemien inntreffer kan det være du som sjekker at kommunene har organisert vaksinering. Dersom et fly styrter i Norge kan du være medlem i granskningskommisjonen. Kanskje du er foredragsholder på en framtidig klimakonferanse, eller fagansvarlig for et seminar om økt skipstrafikk gjennom Nordøstpassasjen? I en verden som preges av alvorlige miljøutfordringer, uforutsigbare konflikter, avansert teknologi og tettere internasjonalt samarbeid øker stadig behovet for personer med spesialkompetanse på beredskapsplanlegging, ulykkesforebygging og krisehåndtering.
Studiet gir grunnlag for opptak til masterstudier, bl.a. til masterstudiet, bl.a. til masterstudiet i samfunnssikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet og masterstudiet i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Mastergradsstudiene gir videre mulighet for utdanning på doktorgradsnivå.

Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ha utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte internasjonal koordinator ved instituttet.
Intervju med tidligere studenter i jobb

 

Ingeborg Skjelmo

Rådgiver i stab for samfunnssikkerhet
og beredskap hos Fylkesmannen i
Troms og Finnmark

 

Erik Markeng

Branningeniør i Gjøvik brannvesen

 


Maren S. Jensen, Mats-Fredrik D. Røsok
og Adine Wenner

Saksbehandlere innen samfunnssikkerhet
og beredskap i Klima- og miljødepartementet
og Helse- og omsorgsdepartementet

 

Bilde3 - Petter Anfinsen.JPG (ungsinn: 130px)

Petter Anfinsen

Rådgiver IK-HMS, ROS og Beredskap i Tromsø kommune

   
Bilde - Ruben Alseth.JPG (Bredde: 180px)

Ruben Alseth

Rådgiver i Kystverket

   

 Contact
Marit Gabrielsen.jpg

Marith Gabrielsen


Studiekonsulent
Phone: +4777660335 marith.gabrielsen@uit.no

Bjarte Rød


Doktorgradsstipendiat
Phone: +4777625178 bjarte.rod@uit.no

Bli student ved UiT!Related professions