Geologi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Bilde B-GEO.JPG

Vil du bidra til en bærekraftig fremtid der FNs bærekraftsmål blir nådd? Da er geologi faget for deg!

Geologi er grunnleggende for samfunnet vårt og bidrar til:

 • å forstå hvorfor klimaendringer oppstår
 • å beskytte miljøet gjennom forskning på hvordan vi kan påvirke Jorden og havet så skånsomt som mulig
 • å gjøre samfunnet sikrere blant annet ved å påvise rasfarlige områder.

Geologer forsøker å forstå utviklingen fra Jordens fortid og fram til i dag, slik at vi kan få en god og trygg fremtid. Geologi er nødvendig for å kunne gjennomføre det grønne skiftet. Geologer finner nemlig ressurser og bidrar til en bærekraftig utvinning. Og vi trenger kunnskap om Jordens historie for å finne løsninger for Jordens fremtid.

Facts

Duration:3 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i geologi
Admission requirements:Generell studiekompetanse + REALR2
Application deadline:15. april
Application code:186 859
Apply
Geologi er studiet av jorda - kloden vi bor på. Både slik planeten ser ut nå og gjennom dens mer enn fire milliarder år lange, eventyrlige historie. Livet oppsto, dinosaurene ble til fugler, mens T-Rex døde ut.

For ti tusen år siden var Norge dekket av is. Geologene gjør en viktig jobb for å finne ut hvorfor klimaet forandrer seg, særlig med bakgrunn i at det alltid har vært store, naturlige klimasvingninger.

Kunnskap om berggrunnen er viktig for å bygge sikre veier og sørge for at hus står støtt. Geologer vurderer hvor solid fjellet er og faren for ras. De benytter avansert teknologi til å overvåke farlige fjellpartier, som fjellet Mannen i Møre og Romsdal, og Nordnesfjellet i Troms.

Norge er verdens tredje største oljeeksportør. Geologene studerer seismiske snitt - det vil si bilder av geologien under havbunnen - og lager modeller for hvordan bergartene har blitt dannet for å se om det er lønnsomt å bore. Olje spruter ikke opp av seg selv, og det er geologene som har jobben med å lete. Når et oljefelt skal bygges ut, er det geologene som finner ut hvordan man skal bore for å få best mulig utnyttelse av reservoaret. Fra en teknologisk synsvinkel er det viktig å utvikle nye metoder for å spare tid og ressurser i letevirksomheten.

Bachelorstudiet i geologi er bygd opp av emner innenfor de forskjellige fagområdene i geologi. Geologi læres best gjennom praksis. Derfor er det mye feltarbeid og øvelser i de fleste emnene. I tillegg er det innføringsemner i kjemi, fysikk og matematikk som er viktige for de fleste retningene innenfor geologi. De to første årene av bachelorstudiet er felles for alle geologistudenter med introduksjonsemner til de forskjellige områdene i geologi. Det tredje året brukes først og fremst til fordypning i den studieretningen du ønsker å ta hvis du skal studere videre på mastergrad. Her er det også mulighet for å reise på utveksling, til institusjoner i Europa, USA eller Canada. Du kan også ta et semester eller to ved UNIS på Svalbard.

Bachelorprogrammet i geologi ved UiT Norges arktiske universitet er bygd opp av emner innenfor alle de forskjellige fagområdene innen geologi, og studiet skal gi en enhetlig og solid grunnutdanning i geologi. Det legges vekt på både teoretiske og praktiske ferdigheter gjennom en kombinasjon av forelesninger, seminarer, laboratorieøvelser og feltundervisning.

Læringsutbytte:

Kandidaten har

 • bred kunnskap om sentrale teorier, problemstillinger, prosesser og metoder innenfor geovitenskapen, herunder regionalgeologi, strukturgeologi, berggrunnsgeologi, sedimentologi og stratigrafi, kvartærgeologi og grunnleggende geofysikk.
 • en solid og enhetlig oversikt over de ulike geologiske disiplinene, herunder mineralogi, petrologi, strukturgeologi, sedimentologi, kvartærgeologi, historisk og regional geologi samt grunnleggende geofysikk.
 • kjennskap til den nyeste forskning, utvikling og innovasjon innenfor geologien.
 • viten om hvordan man oppdaterer seg faglig innenfor geologien, hvor og hvordan man finner den nyeste geologiske forskningen og tilegner seg denne.
 • kunnskap om geologiens vitenskapshistorie, utviklingen av sentrale teorier (f.eks. platetektonikk og geologisk tid), og om geologiens betydning for samfunnet (f.eks. i form av ressursgeologi).

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende fundamentale geologiske begreper og terminologi, herunder å gjøre rede for vanlige mineraler, bergarter, sedimenter, fossilgrupper og geologiske strukturer.
 • anvende eksisterende geologiske teorier, metoder og forskningsresultater til å løse praktiske og teoretiske problemer, f.eks. i forbindelse med geologisk kartlegging og tolkning av avsetningsmiljøer.
 • treffe begrunnede valg av metoder og geologiske modeller.
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning, f.eks. i form av innsamling av geologiske data i felt eller i laboratoriet med etterfølgende avrapportering.
 • bruke geologiske verktøy og metoder til løsning av grunnleggende geologiske problemstillinger i felten og laboratoriet, f.eks. beskrivelse og identifikasjon av mineraler, bergarter, fossiler, sedimenter og strukturer.
 • finne, vurdere og henvise til geologisk faglitteratur og data tilknyttet en bestemt problemstilling. Dette inkluderer etisk og korrekt bruk av referanser til vitenskapelige kilder og data.

 

Generell kompetanse

Kandidaten har

 • innsikt i relevante geologiske fag- og yrkesetiske problemstillinger, herunder forståelse for alternative og forskjellige tolkninger av geologiske data.
 • evne til å planlegge og gjennomføre grunnleggende, varierte geologiske arbeidsoppgaver og prosjekter alene og i en gruppe. Kandidaten har også evne til å rapportere slike oppgaver i skriftlig og muntlig form i tråd med de nyeste faglige og etiske krav, herunder korrekt bruk av fagterminologi.
 • evne til å kommunisere med fagfeller og allmenheten om geologiske problemstillinger, data, analyser, resultater og konklusjoner.
 • kjennskap til nytenking og innovasjon innen for geologisk industri, teknologi og forskning.

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2


Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.
Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Antall studieplasser: 40. Studiet er adgangsregulert.
Poenggrenser ved opptak høsten 2019: alle som søkte kom inn på studiet.

Undervisningen omfatter både forelesninger og lab-, felt- og toktundervisning.

Eksamensformer omfatter både skriftlige, muntlige og rapporter.

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Mange geologer jobber i oljebransjen. I tillegg til god lønn gir det store utviklingsmuligheter og mulighet til å jobbe over hele verden. De fleste geologene i oljebransjen jobber på land med å tolke geologiske data, men noen jobber også offshore i produksjonen eller med å hente inn geologiske data.

Geologer som jobber i prosjekterings- og rådgivningsfirmaer er etterspurt for å gjøre undersøkelser av fjell og grunnforhold for å sørge for at hus, veier, bruer og jernbane bygges forsvarlig. Geologer jobber også med skred og flombeskyttelse og i offentlig forvaltning.

Leting og utvinning etter mineraler og metaller er også et område der mange geologer vil finne sin arbeidsplass. Det blir stadig større etterspørsel etter sjeldne jordartsmetaller, som benyttes blant annet i datamaskiner, elektriske biler, vindmøller, mobiltelefoner, høyttalere og batterier.
Bachelorgrad i geologi er opptaksgrunnlag for det toårige mastergradsstudiet i geologi.
De fleste stillinger for geologer i yrkeslivet krever mastergrad. Det er obligatoriske mastergradsemner i hver av de fire studieretningene på masternivå: Marin geologi og Geofysikk, Petrologi/Strukturgeologi, Sedimentologi og Kvartærgeologi, og Petroleum Geofag.

Det er mulig å ta et opphold i utlandet, i Europa eller verden for øvrig, ett eller to semester i det siste studieåret.

Steder du kan reise på utveksling, se oversikt ved NT-fakultetet

Som et alternativ kan du ta emner ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Her kan du gjøre spennende feltarbeid i et område som det blir mer og mer fokusert på i global sammenheng, og velge blant flere meget relevante emner innen geologi.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Tyskland
Karlsruher Institut für Technologie Tyskland
Universität Hamburg Tyskland
Linköpings universitet Sverige
Örebro universitet Sverige
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polen
Universidad de Navarra Spania
Universidad del País Vasco Spania
Sveučilište u Zagrebu Kroatia
Universiteit Gent Belgia
Friedrich-Schiller-Universität Jena Tyskland
Aix-Marseille Université Frankrike
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Universidad de Huelva Spania
Leopold-Franzens Universität Innsbruck (Universität Innsbruck) Østerrike
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Tyskland
Tampereen yliopisto / Tammerfors universitet Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
Université de Bourgogne Frankrike
Stockholms universitet Sverige
University of Alaska Anchorage USA
Háskóli Íslands Island
University of Hawaii at Hilo USA
Åbo Akademi Finland
Mittuniversitetet Sverige
Università degli Studi di Padova Italia
University of Massachusetts at Amherst USA
Vaasan yliopisto Finland
Roskilde Universitet Danmark
Syddansk Universitet Danmark
Lapin yliopisto Finland
Université Claude Bernard Frankrike
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - XAMX Finland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Turun yliopisto Finland
Luleå tekniska universitet Sverige
Lunds universitet Sverige
Karlstads universitet Sverige
Uppsala universitet Sverige
Univerzita Karlova v Praze Tsjekkia
Wageningen University Nederland
Seoul National University Sør-Korea
Umeå universitet Sverige
Linnéuniversitetet Sverige
Oulun yliopisto Finland
Tartu Ülikool Estland

Contact
Margrethe-Lindquist.JPG

Lindquist, Margrethe


Ekspedisjon og studiekonsulent
Phone: +4777625153 margrethe.lindquist@uit.no

Kai Mortensen.jpg

Kai Mortensen


Forsknings- og studiekonsulent
Phone: +4777644428 kai.mortensen@uit.no

Bli student ved UiT!