Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Praped-illustrasjon.jpg-Studiekatalog-380px-

Studiet er beregnet på studenter som har en utøvende musikkutdanning og som ønsker å undervise på sitt hovedinstrument. Didaktikk og praksis er spesielt rettet mot instrumentalpedagogisk virksomhet og kan gjennomføres med de fleste instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger.

Facts

Duration:1 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):60
Qualification:
Admission requirements:Bachelor i musikkutøving eller tilsvarende utdanning med minst 80 sp i utøvende musikkfag
Application deadline: 15. april
Application code: 8011
Apply

Utdanningen skal kvalifisere for ulike musikkpedagogiske arbeidsoppgaver i samfunnet. Hovedfokus ligger på instrumentalundervisning, individuelt og i grupper, og på arbeid med ulike ensembler. Studiet har et særskilt fokus på Nordområdene og samiske forhold. Musikkfaget i grunnskolen og videregående opplæring tematiseres også, og minst 50 % av praksisen i studiet avholdes i disse skoleslag.

Emnene pedagogikk, fagdidaktikk og praksis følger progresjonen individ ¿ gruppe ¿ samfunn. Dette åpner muligheter til refleksjon rundt de ulike læringsformer og undervisningsoppgaver innen musikk, slik at studenten kan redegjøre for pedagogiske valg og kan ta en myndig rolle i utviklingen av musikkfaget.

Studiet bygger på tette bånd mellom pedagogisk forskning og teori, didaktisk kompetanse og praksiserfaring under kyndig veiledning.

Etter bestått studium skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha

 • inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for undervisningsoppgaver i musikk
 • innsikt i barns utvikling, kreativitet, læremåter og livsverden
 • bred kunnskap om aktuelle læreverk og relevante lærebøker for instrumentalundervisning og musikkfaget i skolen
 • kjennskap til vurderingsformer i undervisning med vekt på estetiske innhold og kunstnerisk prestasjon
 • kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv
 • bred forståelse for verdigrunnlaget og opplæringsløpet i kulturskole, grunnskole og videregående skole og ideen om en kulturell fellesarena mellom de ulike skoleslagene
 • forståelse for betydningen av oppdatering mht. gjeldene lover og planer

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
 • gjøre rede for ulike musikkpedagogiske og -didaktiske retninger, deres sentrale kjennetegn og betydning for individ, samfunn og kultur
 • drøfte musikkpedagogiske spørsmål i kontekst av et flerkulturelt samfunn
 • planlegge og gjennomføre musikkundervisning i ulike yrkessammenhenger, og sikre gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • lede prøver i kor, korps eller andre ensembler med utgangspunkt i adekvat repertoar
 • bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal studenten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak
 • bidra til elevens bevissthet om egen musikalsk utvikling, læring og kompetanse gjennom kontinuerlig tilbakemelding

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • inneha en profesjonell holdning og kunne kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
 • drive eget faglig utviklingsarbeid
 • delta aktivt i diskusjoner rundt og utvikling av musikkundervisningsfaget i ulike yrkesarenaer og faglige fora
 • bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med andre kulturelle aktører

Bachelor i musikkutøving eller tilsvarende utdanning med minst 80 sp i utøvende musikkfag

Studiet går over to semestre og inneholder forelesninger, undervisning i gruppe, individuell veiledning og praksis.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide gjennomsnittlig 35-40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

For å kunne ta eksamen må studenten ha fått godkjent obligatoriske arbeidskrav som skriftlige oppgaver, muntlige fremlegg og praksisrapporter slik det fremgår av de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen omfatter følgende elementer:

 • 4 timers skoleeksamen (Pedagogikk 1 og Fagdidaktikk 1)
 • mappevurdering (Instrumentaldidaktikk)
 • prosjektoppgave (Pedagogikk 2 og Fagdidaktikk 2)

Eksamensordning og kontinuasjonsadgang for hvert enkelt emne som inngår i programmet er beskrevet i emnebeskrivelsene.

Følgende vurderingsuttrykk benyttes: Bestått/ikke bestått, eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Praksis med observasjon og veiledning gjennomføres i kulturskole, grunnskole, videregående skole og i ulike ensembler. Det legges til rette for at studenten har perioder med selvstendig undervisning.

Omfang 60 arbeidsdager.

Musikklærer i den offentlige skolen, på folkehøgskoler, i musikk- og kulturskoler, eller i det frivillige kulturliv som instruktør, dirigent eller musiker.


Contact
Michael Strobelt.jpg

Michael Strobelt


Didaktikk
Phone: +4777660543 Mobile: 470 29 290 michael.strobelt@uit.no

Arne-Elvemo.jpg

Arne Elvemo


Studiekonsulent Musikkonservatoriet
Phone: +4777660583 Mobile: 926 01 458 arne.elvemo@uit.no

Bli student ved UiT!