Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Etikkportalen UiT

Etikkportalen UiT omhandlar forskings- og personaletikk ved UiT. Aktiv oppfølging av etikk i arbeid og samarbeid er viktig for UiT. Etikkportalen er oppretta som følgje av sak i Universitetsstyret ved UiT: 53/16 Etiske retningslinjer ved UiT.

Forskingsetikk omfattar etiske aspekt ved forskarrolla og forskingsarbeidet.

Etiske dilemma kan også oppstå i skjeringsflata mellom forsking og andre aktivitetar: undervisning, formidling, ekspertverksemd, samarbeid, fag- og institusjonsforvaltning og engasjement i anna verksemd.

Personvern inneber at den einskilde sjølv skal kunna kontrollera kva tid, korleis og kor mykje informasjon om eigen person som vert formidla til andre. Dette set krav til forskarar som nyttar personopplysningar i sitt arbeid.

Etisk drift omhandlar ulike etiske spørsmål i  institusjonsforvaltinga.

Portalen vil omhandla følgjande tema:
  • Forskingsetikk - i akademisk arbeid og utdanning
  • Personvern
  • Etisk drift ved UiT - administrativ oppfølgjing, rettleiing, innkjøp m.v.
  • Lenker, regelverk (og skjema)
  • Referansar til vurderingar
  • Kontaktar og varsling
Etikkportalen skal vera ein fleksibel referanse- og ressursbase, og vil vera under oppbygging og utvikling i 2016.
 
Vi set stor pris på innspel og kommentarar til både tema og innhald.
Ved mistanke om brot på forskingsetiske retningslinjer ved UiT kan du melda frå til det aktuelle fakultetet eller til Seksjon for forsking og utdanningskvalitet (SEFU) v. Olaug Husabø. Lenke til forskingsetiske retningslinjer ved UiT
Etiske retningslinjer for statstjenesten
 
Lov om universitet og høgskular, § 1-5.Faglig frihet og ansvar:
(1) Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet. Institusjonene har et ansvar for å sikre at undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et høyt faglig nivå, og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper.
Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020
Verdigrunnlag - Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.
 
KD Rundskriv F07-13: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer
 
Statens retningslinjer for varsling

Den europeiske erklæring om forskere

Forskningsfrihet
Forskere skal i sin forskning fokusere på menneskehetens beste og på å utvide grensene for den vitenskapelige kunnskap, samtidig som de har tanke- og ytringsfrihet og frihet til å identifisere metoder for å løse problemer som er i tråd med anerkjente etiske prinsipper og praksiser.
 
Forskere skal imidlertid erkjenne at denne friheten kan være gjenstand for begrensninger som følge av spesielle omstendigheter knyttet til forskningen (herunder tilsyn/veiledning/ledelse), driftsmessige begrensninger, f.eks. av budsjettmessige eller infrastrukturelle årsaker, eller – særlig i industrisektoren – begrensninger som følge av immaterialrettigheter. Slike begrensninger skal imidlertid ikke gå på tvers av de anerkjente etiske prinsippene og praksisene som forskere må følge.
Etiske prinsipper
Forskere skal følge de anerkjente etiske praksisene og grunnleggende etiske prinsippene som gjelder for deres fagfelt, og de etiske standardene som er nedfelt i de ulike nasjonale, bransjevise eller institusjonelle yrkesetiske regler.
 
Ansvarlighet
Forskere må være klar over at de er ansvarlige overfor sine arbeidsgivere, finansieringskilder eller andre relaterte offentlige eller private organer og – på det etiske plan – overfor samfunnet som helhet. Forskere som finansieres av offentlige midler, har også et særlig ansvar for å sikre at skattebetalernes penger brukes på en effektiv måte. Følgelig bør de følge prinsippene om god, åpen og effektiv økonomistyring og samarbeide i forbindelse med revisjon av deres forskning, enten den foretas av deres arbeidsgivere og/eller finansieringskilder eller av etikkomiteer. ...
Page administrator: Margit Ramberg
Last updated: 13.08.2021 11:07

Kortlenke til denne siden:
uit.no/etikk

Oppslag i Etikkportalen UiT:

 

[Loading...]